Náš e-shop končí 20. 03. 2023 ♥

Podmienky ochrany osobných údajov

1. Základné ustanovenia

1.1. Správcom osobných údajov podľa podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) je Katarína Caunerová., IČO  47066962 so sídlom Gagarinova 964/41, 900 61 Gajary (ďalej len „správca")

1.2. Kontaktné údaje správcu sú: Adresa: Katarína Caunerová, Gagarinova 964/41, 900 61 Gajary E-mail: galanteriakatka@gmail.com Mobil: +421 904 580 126

1.3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.4. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

2.1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la, alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2.2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy.

2.3. Poskytovateľ používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácii, tzv. súbory cookie. Používaním webu užívateľ súhlasí s použítím spomenutej technológie.

Nutné cookies  - cookies nutné pre zaistenie prevádzky webových stránok a internetových služieb. Pre použitie týchto cookies nie je vyžadovaný súhlas. Konkrétne používame tieto nutné cookies:

Nutné cookies – účel:

 • NOCHACHE – pomáha s rýchlosťou načítania webu
 • externaFontsLoaded – pomáha nám s načítaním fontov
 • PHSESSID – slúži k identifikácii prihlásenia
 • previousURL – ukladá predchádzajúcu navštívenú stránku
 • referal – pomáha s identifikáciou predchádzajúceho zdroja stránok
 • SRV-id – interné informácie pre zaistenie vysokej dostupnosti
 • mccid a mceid – interné informácie pre zaistenie správneho chodu stránok
 • CookiesOK – súhlas s použitím cookies

 

Analytické a marketingové cookies – Pre použitie ostatných súborov cookies je vyžadovaný súhlas. Cookies spadajúce do tejto kategórie sú využívané hlavne pre anonymné sledovanie návštevnosti a činnosti užívateľov na našich webových stránkach. Vďaka tomu môžeme sledovať, čo sa zákazníkom páči a zlepšovať naše služby. Konkrétne používame tieto analytické a marketingové cookies: 

Analytické cookies – účel – odkaz na podmienky:

 • Google Analytics – pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu
  Podmienky služby Google Analytics
 • Smartlook  a Smartsupp – pomáha nám s meraním a vyhodnocovaním úspešnosti webu a komunikácii s klientami
  Podmienky služby Smartlook a Smartsupp
 • Google Optimize – používame ich k vyhodnocovaniu úspešnosti a zlepšovania
  Podmienky služby Google Optimize 

 

Marketingové cookies  - účel – odkaz na podmienky:

 • Google Adwords – používame adwords k cieleniu reklamy
  Podmienky služby Google Adwords
 • Facebook audience – používame facebook k cieleniu reklamy
  Podmienky služby Facebook  

 

3. Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

3.1. Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (hlavne pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR 

3.2. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky  (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, či ju zo strany správcu plniť.
 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít

3.3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmyslečl. 22 GDPR

4. Doba uchovávania údajov

4.1. Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu)
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, keď sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

4.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

5. Príjemcovia osobných (subdodávatelia správcu)

5.1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy
 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislostis prevádzkovaním e-shopu
 • zaisťujúce marketingové služby

5.2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do krajín mimo EU alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcovia osobných údajov v krajinách mimo EU sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

6. Vaše práva

6.1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu ale e-mail správcu uvedený v čl. I týchto podmienok

6.2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

7. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické, aj organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

7.2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 

7.3. Správca prehlasuje, že k osobných údajom majú prístup iba nim poverené osoby.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/ná s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

8.3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytli. 

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť 25. 5. 2018